SqlBinary.IsNull Właściwość

Definicja

Wskazuje, czy ta SqlBinary Struktura ma wartość null.Indicates whether this SqlBinary structure is null. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

public:
 property bool IsNull { bool get(); };
public bool IsNull { get; }
member this.IsNull : bool
Public ReadOnly Property IsNull As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli null ; w przeciwnym razie, false .true if null; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa wartości null.For more information, see Handling Null Values.

Dotyczy