SqlBinary.Null Pole

Definicja

Reprezentuje DBNull , która może być przypisana do tego wystąpienia SqlBinary struktury.Represents a DBNull that can be assigned to this instance of the SqlBinary structure.

public: static initonly System::Data::SqlTypes::SqlBinary Null;
public static readonly System.Data.SqlTypes.SqlBinary Null;
 staticval mutable Null : System.Data.SqlTypes.SqlBinary
Public Shared ReadOnly Null As SqlBinary 

Wartość pola

SqlBinary

Uwagi

Null działa jako stała dla SqlBinary struktury.Null functions as a constant for the SqlBinary structure. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa wartości null.For more information, see Handling Null Values.

Dotyczy

Zobacz też