SqlBinary.Addition(SqlBinary, SqlBinary) Operator

Definicja

Łączy dwa SqlBinary Parametry w celu utworzenia nowej SqlBinary struktury.Concatenates the two SqlBinary parameters to create a new SqlBinary structure.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBinary operator +(System::Data::SqlTypes::SqlBinary x, System::Data::SqlTypes::SqlBinary y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBinary operator + (System.Data.SqlTypes.SqlBinary x, System.Data.SqlTypes.SqlBinary y);
static member ( + ) : System.Data.SqlTypes.SqlBinary * System.Data.SqlTypes.SqlBinary -> System.Data.SqlTypes.SqlBinary
Public Shared Operator + (x As SqlBinary, y As SqlBinary) As SqlBinary

Parametry

x
SqlBinary

Obiekt SqlBinary.A SqlBinary object.

y
SqlBinary

Obiekt SqlBinary.A SqlBinary object.

Zwraca

SqlBinary

Połączone wartości x y parametrów i.The concatenated values of the x and y parameters.

Uwagi

x pojawi się najpierw w wyniku SqlBinary , po którym następuje y .x will appear first in the resulting SqlBinary, followed by y.

Równoważna Metoda dla tego operatora to SqlBinary.Concat(SqlBinary, SqlBinary)The equivalent method for this operator is SqlBinary.Concat(SqlBinary, SqlBinary)

Dotyczy