SqlBinary.Equality(SqlBinary, SqlBinary) Operator

Definicja

Porównuje dwie SqlBinary struktury, aby określić, czy są równe.Compares two SqlBinary structures to determine whether they are equal.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean operator ==(System::Data::SqlTypes::SqlBinary x, System::Data::SqlTypes::SqlBinary y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean operator == (System.Data.SqlTypes.SqlBinary x, System.Data.SqlTypes.SqlBinary y);
static member ( = ) : System.Data.SqlTypes.SqlBinary * System.Data.SqlTypes.SqlBinary -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Operator == (x As SqlBinary, y As SqlBinary) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlBinary

Obiekt SqlBinary.A SqlBinary object.

y
SqlBinary

Obiekt SqlBinary.A SqlBinary object.

Zwraca

SqlBoolean

SqlBooleanJest to True Jeśli dwa wystąpienia są równe lub False Jeśli dwa wystąpienia nie są równe.A SqlBoolean that is True if the two instances are equal or False if the two instances are not equal. Jeśli jedno z wystąpień SqlBinary ma wartość null, jest to Value SqlBoolean Null .If either instance of SqlBinary is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora to SqlBinary.Equals(SqlBinary, SqlBinary)The equivalent method for this operator is SqlBinary.Equals(SqlBinary, SqlBinary)

Dotyczy