SqlBinary.GreaterThanOrEqual(SqlBinary, SqlBinary) Operator

Definicja

Porównuje dwie SqlBinary struktury, aby określić, czy pierwsze jest większe lub równe drugiemu.Compares two SqlBinary structures to determine whether the first is greater than or equal to the second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean operator >=(System::Data::SqlTypes::SqlBinary x, System::Data::SqlTypes::SqlBinary y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean operator >= (System.Data.SqlTypes.SqlBinary x, System.Data.SqlTypes.SqlBinary y);
static member ( >= ) : System.Data.SqlTypes.SqlBinary * System.Data.SqlTypes.SqlBinary -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Operator >= (x As SqlBinary, y As SqlBinary) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlBinary

Obiekt SqlBinary.A SqlBinary object.

y
SqlBinary

Obiekt SqlBinary.A SqlBinary object.

Zwraca

SqlBoolean

To SqlBoolean oznacza, że True Jeśli pierwsze wystąpienie jest większe lub równe drugiemu wystąpieniu.A SqlBoolean that is True if the first instance is greater than or equal to the second instance. W przeciwnym razie False .Otherwise False. Jeśli jedno z wystąpień SqlBinary ma wartość null, jest to Value SqlBoolean Null .If either instance of SqlBinary is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora to SqlBinary.GreaterThanOrEqual(SqlBinary, SqlBinary)The equivalent method for this operator is SqlBinary.GreaterThanOrEqual(SqlBinary, SqlBinary)

Dotyczy