SqlBinary.IXmlSerializable.GetSchema Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz GetSchema() .For a description of this member, see GetSchema().

 virtual System::Xml::Schema::XmlSchema ^ System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.GetSchema() = System::Xml::Serialization::IXmlSerializable::GetSchema;
System.Xml.Schema.XmlSchema IXmlSerializable.GetSchema ();
abstract member System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.GetSchema : unit -> System.Xml.Schema.XmlSchema
override this.System.Xml.Serialization.IXmlSerializable.GetSchema : unit -> System.Xml.Schema.XmlSchema
Function GetSchema () As XmlSchema Implements IXmlSerializable.GetSchema

Zwraca

XmlSchema

XmlSchemaWystąpienie.An XmlSchema instance.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, gdy SqlBinary wystąpienie jest rzutowane do IXmlSerializable interfejsu.It can be used only when the SqlBinary instance is cast to an IXmlSerializable interface.

Dotyczy