SqlBinary.Value Właściwość

Definicja

Pobiera wartość SqlBinary struktury.Gets the value of the SqlBinary structure. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

public:
 property cli::array <System::Byte> ^ Value { cli::array <System::Byte> ^ get(); };
public byte[] Value { get; }
member this.Value : byte[]
Public ReadOnly Property Value As Byte()

Wartość właściwości

Byte[]

Wartość SqlBinary struktury.The value of the SqlBinary structure.

Wyjątki

ValueWłaściwość jest odczytywana, gdy właściwość zawiera Null .The Value property is read when the property contains Null.

Uwagi

Aby uniknąć ponoszenia SqlNullValueException —, zawsze Badaj IsNull Właściwość przed odczytaniem Value właściwości.To avoid raising a SqlNullValueException, always examine the IsNull property before reading the Value property.

Dotyczy