SqlBoolean.GreaterThan(SqlBoolean, SqlBoolean) Metoda

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia SqlBoolean , aby określić, czy pierwsze jest większe od drugiego.Compares two instances of SqlBoolean to determine whether the first is greater than the second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean GreaterThan(System::Data::SqlTypes::SqlBoolean x, System::Data::SqlTypes::SqlBoolean y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean GreaterThan (System.Data.SqlTypes.SqlBoolean x, System.Data.SqlTypes.SqlBoolean y);
static member GreaterThan : System.Data.SqlTypes.SqlBoolean * System.Data.SqlTypes.SqlBoolean -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Function GreaterThan (x As SqlBoolean, y As SqlBoolean) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlBoolean

SqlBoolean Struktura.A SqlBoolean structure.

y
SqlBoolean

SqlBoolean Struktura.A SqlBoolean structure.

Zwraca

TrueJeśli pierwsze wystąpienie jest większe niż drugie wystąpienie; w przeciwnym razie. FalseTrue if the first instance is greater than the second instance; otherwise, False.

Uwagi

Jeśli jedno z x wystąpień lub y ma wartość null SqlBoolean , wartość będzie równa null.If either instance of x or y is null, the value of the SqlBoolean will be null.

Dotyczy

Zobacz też