SqlBoolean.IsFalse Właściwość

Definicja

Wskazuje, czy bieżąca Value wartość Falseto.Indicates whether the current Value is False.

public:
 property bool IsFalse { bool get(); };
public bool IsFalse { get; }
member this.IsFalse : bool
Public ReadOnly Property IsFalse As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli Value falsejest False; w przeciwnym razie,.true if Value is False; otherwise, false.

Uwagi

Value Jeśli jest Null, Tawłaściwośćnadalbędzie.falseIf the Value is Null, this property still will be false.

Dotyczy

Zobacz też