SqlBoolean.IsNull Właściwość

Definicja

Wskazuje, czy SqlBoolean Ta struktura ma wartość null.Indicates whether this SqlBoolean structure is null.

public:
 property bool IsNull { bool get(); };
public bool IsNull { get; }
member this.IsNull : bool
Public ReadOnly Property IsNull As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli struktura ma wartość null; falsew przeciwnym razie. SqlBooleantrue if the SqlBoolean structure is null; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa wartości null.For more information, see Handling Null Values.

Dotyczy

Zobacz też