SqlBoolean.LessThanOrEquals(SqlBoolean, SqlBoolean) Metoda

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia SqlBoolean, aby określić, czy pierwsze jest mniejsze niż lub równe drugiemu.Compares two instances of SqlBoolean to determine whether the first is less than or equal to the second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean LessThanOrEquals(System::Data::SqlTypes::SqlBoolean x, System::Data::SqlTypes::SqlBoolean y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean LessThanOrEquals (System.Data.SqlTypes.SqlBoolean x, System.Data.SqlTypes.SqlBoolean y);
static member LessThanOrEquals : System.Data.SqlTypes.SqlBoolean * System.Data.SqlTypes.SqlBoolean -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Function LessThanOrEquals (x As SqlBoolean, y As SqlBoolean) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlBoolean

Struktura SqlBoolean.A SqlBoolean structure.

y
SqlBoolean

Struktura SqlBoolean.A SqlBoolean structure.

Zwraca

True, jeśli pierwsze wystąpienie jest mniejsze lub równe drugie wystąpienie; w przeciwnym razie False.True if the first instance is less than or equal to the second instance; otherwise, False.

Uwagi

Jeśli jedno z wystąpień x lub y ma wartość null, wartość SqlBoolean będzie równa null.If either instance of x or y is null, the value of the SqlBoolean will be null.

Dotyczy

Zobacz też