SqlBoolean.OnesComplement(SqlBoolean) Metoda

Definicja

Wykonuje jedną operację uzupełnienia na dostarczonych SqlBoolean strukturach.Performs a one's complement operation on the supplied SqlBoolean structures.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean OnesComplement(System::Data::SqlTypes::SqlBoolean x);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean OnesComplement (System.Data.SqlTypes.SqlBoolean x);
static member OnesComplement : System.Data.SqlTypes.SqlBoolean -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Function OnesComplement (x As SqlBoolean) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlBoolean

SqlBoolean Struktura.A SqlBoolean structure.

Zwraca

Ten uzupełniający SqlBooleanzestaw danych.The one's complement of the supplied SqlBoolean.

Dotyczy

Zobacz też