SqlBoolean.GreaterThan(SqlBoolean, SqlBoolean) Operator

Definicja

Porównuje SqlBoolean dwie struktury, aby określić, czy pierwsze jest większe niż sekunda.Compares two SqlBoolean structures to determine whether the first is greater than the second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean operator >(System::Data::SqlTypes::SqlBoolean x, System::Data::SqlTypes::SqlBoolean y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean operator > (System.Data.SqlTypes.SqlBoolean x, System.Data.SqlTypes.SqlBoolean y);
static member ( > ) : System.Data.SqlTypes.SqlBoolean * System.Data.SqlTypes.SqlBoolean -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Operator > (x As SqlBoolean, y As SqlBoolean) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlBoolean

Element SqlBoolean obiektu.A SqlBoolean object.

y
SqlBoolean

Element SqlBoolean obiektu.A SqlBoolean object.

Zwraca

TrueJeśli pierwsze wystąpienie jest większe niż drugie wystąpienie; w przeciwnym razie. FalseTrue if the first instance is greater than the second instance; otherwise, False.

Uwagi

Jeśli jedno z x wystąpień lub y ma wartość null SqlBoolean , wartość będzie równa null.If either instance of x or y is null, the value of the SqlBoolean will be null.

Równoważna Metoda dla tego operatora to SqlBoolean.GreaterThan.The equivalent method for this operator is SqlBoolean.GreaterThan.

Dotyczy

Zobacz też