SqlBoolean.GreaterThanOrEqual(SqlBoolean, SqlBoolean) Operator

Definicja

Porównuje SqlBoolean dwie struktury, aby określić, czy pierwsze jest większe lub równe drugiemu.Compares two SqlBoolean structures to determine whether the first is greater than or equal to the second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean operator >=(System::Data::SqlTypes::SqlBoolean x, System::Data::SqlTypes::SqlBoolean y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean operator >= (System.Data.SqlTypes.SqlBoolean x, System.Data.SqlTypes.SqlBoolean y);
static member ( >= ) : System.Data.SqlTypes.SqlBoolean * System.Data.SqlTypes.SqlBoolean -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Operator >= (x As SqlBoolean, y As SqlBoolean) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlBoolean

SqlBoolean Struktura.A SqlBoolean structure.

y
SqlBoolean

SqlBoolean Struktura.A SqlBoolean structure.

Zwraca

TrueJeśli pierwsze wystąpienie jest większe lub równe drugie wystąpienie; w przeciwnym razie. falseTrue if the first instance is greater than or equal to the second instance; otherwise, false.

Uwagi

Jeśli jedno z x wystąpień lub y ma wartość null SqlBoolean , wartość będzie równa null.If either instance of x or y is null, the value of the SqlBoolean will be null.

Równoważna Metoda dla tego operatora to SqlBoolean.GreaterThanOrEquals.The equivalent method for this operator is SqlBoolean.GreaterThanOrEquals.

Dotyczy

Zobacz też