SqlBoolean.LogicalNot(SqlBoolean) Operator

Definicja

Wykonuje operację NOT na SqlBoolean.Performs a NOT operation on a SqlBoolean.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean operator !(System::Data::SqlTypes::SqlBoolean x);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean operator ! (System.Data.SqlTypes.SqlBoolean x);
static member ( ~~~ ) : System.Data.SqlTypes.SqlBoolean -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Operator Not (x As SqlBoolean) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlBoolean

SqlBoolean Na którym operacja nie zostanie wykonana.The SqlBoolean on which the NOT operation will be performed.

Zwraca

SqlBoolean ZargumentemifmaFalse wartość true, Null Jeśli argument miał wartość null, a w przeciwnym razie. True ValueA SqlBoolean with the ValueTrue if argument was true, Null if argument was null, and False otherwise.

Dotyczy

Zobacz też