SqlBoolean.Or(SqlBoolean, SqlBoolean) Metoda

Definicja

Wykonuje operacje bitowe w przypadku dwóch określonych SqlBoolean struktur.Performs a bitwise OR operation on the two specified SqlBoolean structures.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean Or(System::Data::SqlTypes::SqlBoolean x, System::Data::SqlTypes::SqlBoolean y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean Or (System.Data.SqlTypes.SqlBoolean x, System.Data.SqlTypes.SqlBoolean y);
static member Or : System.Data.SqlTypes.SqlBoolean * System.Data.SqlTypes.SqlBoolean -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Function Or (x As SqlBoolean, y As SqlBoolean) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlBoolean

SqlBoolean Struktura.A SqlBoolean structure.

y
SqlBoolean

SqlBoolean Struktura.A SqlBoolean structure.

Zwraca

Nowa SqlBoolean struktura, której wartość jest wynikiem bitowym lub operacji.A new SqlBoolean structure whose Value is the result of the bitwise OR operation.

Dotyczy

Zobacz też