SqlBoolean.ToSqlSingle Metoda

Definicja

Konwertuje tę SqlBoolean strukturę na SqlSingle.Converts this SqlBoolean structure to SqlSingle.

public:
 System::Data::SqlTypes::SqlSingle ToSqlSingle();
public System.Data.SqlTypes.SqlSingle ToSqlSingle ();
member this.ToSqlSingle : unit -> System.Data.SqlTypes.SqlSingle
Public Function ToSqlSingle () As SqlSingle

Zwraca

Nowa SqlSingle struktura, której wartością jest 1 lub 0.A new SqlSingle structure whose value is 1 or 0.

SqlSingle SqlSingle Jeśli wartość SqlBoolean struktury jest równa true, wartość nowej struktury to 1; w przeciwnym razie wartość nowej struktury jest równa 0.If the SqlBoolean structure's value equals true, the new SqlSingle structure's value is 1; otherwise the new SqlSingle structure's value is 0.

Dotyczy

Zobacz też