SqlBoolean.ToString Metoda

Definicja

Konwertuje tę SqlBoolean strukturę na ciąg.Converts this SqlBoolean structure to a string.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

Ciąg, który zawiera wartość SqlBoolean.A string that contains the value of the SqlBoolean. Jeśli wartość jest równa null, ciąg będzie zawierać wartość "null".If the value is null, the string will contain "null".

Dotyczy

Zobacz też