SqlBoolean.True Pole

Definicja

Reprezentuje wartość true, która może być przypisana do Value właściwości wystąpienia SqlBoolean struktury.Represents a true value that can be assigned to the Value property of an instance of the SqlBoolean structure.

public: static initonly System::Data::SqlTypes::SqlBoolean True;
public static readonly System.Data.SqlTypes.SqlBoolean True;
 staticval mutable True : System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared ReadOnly True As SqlBoolean 

Wartość pola

Uwagi

Pole jest stałą SqlBoolean dla struktury. TrueThe True field is a constant for the SqlBoolean structure.

Dotyczy

Zobacz też