SqlBoolean.Value Właściwość

Definicja

Pobiera wartość SqlBoolean struktury.Gets the SqlBoolean structure's value. Ta właściwość jest tylko do odczytu.This property is read-only.

public:
 property bool Value { bool get(); };
public bool Value { get; }
member this.Value : bool
Public ReadOnly Property Value As Boolean

Wartość właściwości

trueSqlBoolean jeśli jest True; w przeciwnym razie false,.true if the SqlBoolean is True; otherwise, false.

Wyjątki

Właściwość ma wartość null.The property is set to null.

Dotyczy

Zobacz też