SqlByte.BitwiseAnd(SqlByte, SqlByte) Metoda

Definicja

Oblicza wartość bitową i jej operandy SqlByte.Computes the bitwise AND of its SqlByte operands.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlByte BitwiseAnd(System::Data::SqlTypes::SqlByte x, System::Data::SqlTypes::SqlByte y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlByte BitwiseAnd (System.Data.SqlTypes.SqlByte x, System.Data.SqlTypes.SqlByte y);
static member BitwiseAnd : System.Data.SqlTypes.SqlByte * System.Data.SqlTypes.SqlByte -> System.Data.SqlTypes.SqlByte
Public Shared Function BitwiseAnd (x As SqlByte, y As SqlByte) As SqlByte

Parametry

x
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

y
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

Zwraca

Wyniki operacji koniunkcji bitowej i.The results of the bitwise AND operation.

Dotyczy

Zobacz też