SqlByte.BitwiseOr(SqlByte, SqlByte) Metoda

Definicja

Oblicza wartość bitową lub dwa operandy SqlByte.Computes the bitwise OR of its two SqlByte operands.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlByte BitwiseOr(System::Data::SqlTypes::SqlByte x, System::Data::SqlTypes::SqlByte y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlByte BitwiseOr (System.Data.SqlTypes.SqlByte x, System.Data.SqlTypes.SqlByte y);
static member BitwiseOr : System.Data.SqlTypes.SqlByte * System.Data.SqlTypes.SqlByte -> System.Data.SqlTypes.SqlByte
Public Shared Function BitwiseOr (x As SqlByte, y As SqlByte) As SqlByte

Parametry

x
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

y
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

Zwraca

Wyniki operacji bitowej or.The results of the bitwise OR operation.

Dotyczy

Zobacz też