SqlByte.CompareTo Metoda

Definicja

Porównuje to wystąpienie do podanego obiektu i zwraca wskazanie ich względnych wartości.Compares this instance to the supplied object and returns an indication of their relative values.

Przeciążenia

CompareTo(SqlByte)

Porównuje to wystąpienie z podanym obiektem SqlByte i zwraca wskazanie ich względnych wartości.Compares this instance to the supplied SqlByte object and returns an indication of their relative values.

CompareTo(Object)

Porównuje to wystąpienie z podaną Object i zwraca wskazanie ich względnych wartości.Compares this instance to the supplied Object and returns an indication of their relative values.

CompareTo(SqlByte)

Porównuje to wystąpienie z podanym obiektem SqlByte i zwraca wskazanie ich względnych wartości.Compares this instance to the supplied SqlByte object and returns an indication of their relative values.

public:
 int CompareTo(System::Data::SqlTypes::SqlByte value);
public int CompareTo (System.Data.SqlTypes.SqlByte value);
member this.CompareTo : System.Data.SqlTypes.SqlByte -> int
Public Function CompareTo (value As SqlByte) As Integer

Parametry

value
SqlByte

Obiekt SqlByte, który ma zostać porównany.The SqlByte object to be compared.

Zwraca

Liczba ze znakiem, która wskazuje wartości względne wystąpienia i obiektu.A signed number that indicates the relative values of the instance and the object.

Wartość zwróconaReturn Value WarunekCondition
Mniej niż zeroLess than zero To wystąpienie jest mniejsze niż obiekt.This instance is less than the object.
ZeroZero To wystąpienie jest takie samo jak obiekt.This instance is the same as the object.
Większe od zeraGreater than zero To wystąpienie jest większe niż obiektThis instance is greater than the object lub-or- Obiekt jest odwołaniem o wartości null (Nothing w Visual Basic)The object is a null reference (Nothing in Visual Basic)

Zobacz też

CompareTo(Object)

Porównuje to wystąpienie z podaną Object i zwraca wskazanie ich względnych wartości.Compares this instance to the supplied Object and returns an indication of their relative values.

public:
 virtual int CompareTo(System::Object ^ value);
public int CompareTo (object value);
abstract member CompareTo : obj -> int
override this.CompareTo : obj -> int
Public Function CompareTo (value As Object) As Integer

Parametry

value
Object

Object, które mają być porównywane.The Object to be compared.

Zwraca

Liczba ze znakiem, która wskazuje wartości względne wystąpienia i obiektu.A signed number that indicates the relative values of the instance and the object.

Wartość zwróconaReturn Value WarunekCondition
Mniej niż zeroLess than zero To wystąpienie jest mniejsze niż obiekt.This instance is less than the object.
ZeroZero To wystąpienie jest takie samo jak obiekt.This instance is the same as the object.
Większe od zeraGreater than zero To wystąpienie jest większe niż obiektThis instance is greater than the object lub-or- Obiekt jest odwołaniem o wartości null (Nothing w Visual Basic)The object is a null reference (Nothing in Visual Basic)

Implementuje

Zobacz też

Dotyczy