SqlByte.Divide(SqlByte, SqlByte) Metoda

Definicja

Dzieli pierwszy operand SqlByte przez drugi.Divides its first SqlByte operand by its second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlByte Divide(System::Data::SqlTypes::SqlByte x, System::Data::SqlTypes::SqlByte y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlByte Divide (System.Data.SqlTypes.SqlByte x, System.Data.SqlTypes.SqlByte y);
static member Divide : System.Data.SqlTypes.SqlByte * System.Data.SqlTypes.SqlByte -> System.Data.SqlTypes.SqlByte
Public Shared Function Divide (x As SqlByte, y As SqlByte) As SqlByte

Parametry

x
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

y
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

Zwraca

Nowa struktura SqlByte, której Właściwość Value zawiera wyniki dzielenia.A new SqlByte structure whose Value property contains the results of the division.

Dotyczy

Zobacz też