SqlByte.GreaterThanOrEqual(SqlByte, SqlByte) Metoda

Definicja

Porównuje dwie struktury SqlByte, aby określić, czy pierwsze jest większe lub równe drugiemu.Compares two SqlByte structures to determine whether the first is greater than or equal to the second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean GreaterThanOrEqual(System::Data::SqlTypes::SqlByte x, System::Data::SqlTypes::SqlByte y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean GreaterThanOrEqual (System.Data.SqlTypes.SqlByte x, System.Data.SqlTypes.SqlByte y);
static member GreaterThanOrEqual : System.Data.SqlTypes.SqlByte * System.Data.SqlTypes.SqlByte -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Function GreaterThanOrEqual (x As SqlByte, y As SqlByte) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

y
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

Zwraca

SqlBoolean True, jeśli pierwsze wystąpienie jest większe lub równe drugiemu wystąpieniu.A SqlBoolean that is True if the first instance is greater than or equal to the second instance. W przeciwnym razie wartość False.Otherwise, False. Jeśli dowolne wystąpienie SqlByte ma wartość null, Value SqlBoolean będzie Null.If either instance of SqlByte is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Dotyczy

Zobacz też