SqlByte.IsNull Właściwość

Definicja

Pobiera wartość logiczną wskazującą, czy ta struktura SqlByte ma wartość null.Gets a Boolean value that indicates whether this SqlByte structure is null.

public:
 property bool IsNull { bool get(); };
public bool IsNull { get; }
member this.IsNull : bool
Public ReadOnly Property IsNull As Boolean

Wartość właściwości

true Jeśli wartość jest równa null.true if null. W przeciwnym razie wartość false.Otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa wartości null.For more information, see Handling Null Values.

Dotyczy

Zobacz też