SqlByte.LessThan(SqlByte, SqlByte) Metoda

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia SqlByte, aby określić, czy pierwsze jest mniejsze od drugiego.Compares two instances of SqlByte to determine whether the first is less than the second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean LessThan(System::Data::SqlTypes::SqlByte x, System::Data::SqlTypes::SqlByte y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean LessThan (System.Data.SqlTypes.SqlByte x, System.Data.SqlTypes.SqlByte y);
static member LessThan : System.Data.SqlTypes.SqlByte * System.Data.SqlTypes.SqlByte -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Function LessThan (x As SqlByte, y As SqlByte) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

y
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

Zwraca

SqlBoolean True, jeśli pierwsze wystąpienie jest mniejsze niż drugie wystąpienie.A SqlBoolean that is True if the first instance is less than the second instance. W przeciwnym razie wartość False.Otherwise, False. Jeśli dowolne wystąpienie SqlByte ma wartość null, Value SqlBoolean będzie Null.If either instance of SqlByte is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Dotyczy

Zobacz też