SqlByte.LessThanOrEqual(SqlByte, SqlByte) Metoda

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia SqlByte, aby określić, czy pierwsze jest mniejsze niż lub równe drugiemu.Compares two instances of SqlByte to determine whether the first is less than or equal to the second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean LessThanOrEqual(System::Data::SqlTypes::SqlByte x, System::Data::SqlTypes::SqlByte y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean LessThanOrEqual (System.Data.SqlTypes.SqlByte x, System.Data.SqlTypes.SqlByte y);
static member LessThanOrEqual : System.Data.SqlTypes.SqlByte * System.Data.SqlTypes.SqlByte -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Function LessThanOrEqual (x As SqlByte, y As SqlByte) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

y
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

Zwraca

SqlBoolean True, jeśli pierwsze wystąpienie jest mniejsze lub równe drugiemu wystąpieniu.A SqlBoolean that is True if the first instance is less than or equal to the second instance. W przeciwnym razie wartość False.Otherwise, False. Jeśli dowolne wystąpienie SqlByte ma wartość null, Value SqlBoolean będzie Null.If either instance of SqlByte is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Dotyczy

Zobacz też