SqlByte.Mod(SqlByte, SqlByte) Metoda

Definicja

Oblicza resztę po podzieleniu jej pierwszego operandu SqlByte przez drugi.Computes the remainder after dividing its first SqlByte operand by its second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlByte Mod(System::Data::SqlTypes::SqlByte x, System::Data::SqlTypes::SqlByte y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlByte Mod (System.Data.SqlTypes.SqlByte x, System.Data.SqlTypes.SqlByte y);
static member Mod : System.Data.SqlTypes.SqlByte * System.Data.SqlTypes.SqlByte -> System.Data.SqlTypes.SqlByte
Public Shared Function Mod (x As SqlByte, y As SqlByte) As SqlByte

Parametry

x
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

y
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

Zwraca

Struktura SqlByte, której Value zawiera resztę.A SqlByte structure whose Value contains the remainder.

Dotyczy

Zobacz też