SqlByte.Division(SqlByte, SqlByte) Operator

Definicja

Dzieli pierwszy operand SqlByte przez drugi.Divides its first SqlByte operand by its second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlByte operator /(System::Data::SqlTypes::SqlByte x, System::Data::SqlTypes::SqlByte y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlByte operator / (System.Data.SqlTypes.SqlByte x, System.Data.SqlTypes.SqlByte y);
static member ( / ) : System.Data.SqlTypes.SqlByte * System.Data.SqlTypes.SqlByte -> System.Data.SqlTypes.SqlByte
Public Shared Operator / (x As SqlByte, y As SqlByte) As SqlByte

Parametry

x
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

y
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

Zwraca

Nowa struktura SqlByte, której Właściwość Value zawiera wyniki dzielenia.A new SqlByte structure whose Value property contains the results of the division.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora jest SqlByte.Divide(SqlByte, SqlByte)The equivalent method for this operator is SqlByte.Divide(SqlByte, SqlByte)

Dotyczy

Zobacz też