SqlByte.ExclusiveOr(SqlByte, SqlByte) Operator

Definicja

Wykonuje bitową operację na wyłączność lub w podanych parametrach.Performs a bitwise exclusive-OR operation on the supplied parameters.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlByte operator ^(System::Data::SqlTypes::SqlByte x, System::Data::SqlTypes::SqlByte y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlByte operator ^ (System.Data.SqlTypes.SqlByte x, System.Data.SqlTypes.SqlByte y);
static member ( ^^^ ) : System.Data.SqlTypes.SqlByte * System.Data.SqlTypes.SqlByte -> System.Data.SqlTypes.SqlByte
Public Shared Operator Xor (x As SqlByte, y As SqlByte) As SqlByte

Parametry

x
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

y
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

Zwraca

Wyniki operacji bitowej XOR.The results of the bitwise XOR operation.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora jest SqlByte.Xor(SqlByte, SqlByte).The equivalent method for this operator is SqlByte.Xor(SqlByte, SqlByte).

Dotyczy

Zobacz też