SqlByte.Inequality(SqlByte, SqlByte) Operator

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia SqlByte, aby określić, czy nie są równe.Compares two instances of SqlByte to determine whether they are not equal.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean operator !=(System::Data::SqlTypes::SqlByte x, System::Data::SqlTypes::SqlByte y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean operator != (System.Data.SqlTypes.SqlByte x, System.Data.SqlTypes.SqlByte y);
static member op_Inequality : System.Data.SqlTypes.SqlByte * System.Data.SqlTypes.SqlByte -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Operator != (x As SqlByte, y As SqlByte) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

y
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

Zwraca

SqlBoolean True, jeśli dwa wystąpienia nie są równe lub False, jeśli dwa wystąpienia są równe.A SqlBoolean that is True if the two instances are not equal or False if the two instances are equal. Jeśli dowolne wystąpienie SqlByte ma wartość null, Value SqlBoolean będzie Null.If either instance of SqlByte is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora jest SqlByte.NotEquals(SqlByte, SqlByte).The equivalent method for this operator is SqlByte.NotEquals(SqlByte, SqlByte).

Dotyczy

Zobacz też