SqlByte.Multiply(SqlByte, SqlByte) Operator

Definicja

Oblicza iloczyn dwóch operandów SqlByte.Computes the product of the two SqlByte operands.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlByte operator *(System::Data::SqlTypes::SqlByte x, System::Data::SqlTypes::SqlByte y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlByte operator * (System.Data.SqlTypes.SqlByte x, System.Data.SqlTypes.SqlByte y);
static member ( * ) : System.Data.SqlTypes.SqlByte * System.Data.SqlTypes.SqlByte -> System.Data.SqlTypes.SqlByte
Public Shared Operator * (x As SqlByte, y As SqlByte) As SqlByte

Parametry

x
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

y
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

Zwraca

Nowa struktura SqlByte, której Właściwość Value zawiera iloczyn mnożenia.A new SqlByte structure whose Value property contains the product of the multiplication.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora jest SqlByte.Multiply(SqlByte, SqlByte)The equivalent method for this operator is SqlByte.Multiply(SqlByte, SqlByte)

Dotyczy

Zobacz też