SqlByte.Subtract(SqlByte, SqlByte) Metoda

Definicja

Odejmuje drugi operand SqlByte od pierwszego.Subtracts the second SqlByte operand from the first.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlByte Subtract(System::Data::SqlTypes::SqlByte x, System::Data::SqlTypes::SqlByte y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlByte Subtract (System.Data.SqlTypes.SqlByte x, System.Data.SqlTypes.SqlByte y);
static member Subtract : System.Data.SqlTypes.SqlByte * System.Data.SqlTypes.SqlByte -> System.Data.SqlTypes.SqlByte
Public Shared Function Subtract (x As SqlByte, y As SqlByte) As SqlByte

Parametry

x
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

y
SqlByte

Struktura SqlByte.A SqlByte structure.

Zwraca

Wyniki odejmowania drugiego operandu SqlByte od pierwszego.The results of subtracting the second SqlByte operand from the first.

Dotyczy

Zobacz też