SqlByte.ToSqlMoney Metoda

Definicja

Konwertuje tę strukturę SqlByte na SqlMoney.Converts this SqlByte structure to SqlMoney.

public:
 System::Data::SqlTypes::SqlMoney ToSqlMoney();
public System.Data.SqlTypes.SqlMoney ToSqlMoney ();
member this.ToSqlMoney : unit -> System.Data.SqlTypes.SqlMoney
Public Function ToSqlMoney () As SqlMoney

Zwraca

Struktura SqlMoney, której Value jest równa Value tej struktury SqlByte.A SqlMoney structure whose Value equals the Value of this SqlByte structure.

Dotyczy

Zobacz też