SqlByte.ToSqlString Metoda

Definicja

Konwertuje to wystąpienie SqlByte na SqlString.Converts this instance of SqlByte to SqlString.

public:
 System::Data::SqlTypes::SqlString ToSqlString();
public System.Data.SqlTypes.SqlString ToSqlString ();
member this.ToSqlString : unit -> System.Data.SqlTypes.SqlString
Public Function ToSqlString () As SqlString

Zwraca

SqlString, który zawiera ciąg reprezentujący Valuestruktury SqlByte.A SqlString that contains the string representation of the SqlByte structure's Value.

Dotyczy

Zobacz też