SqlDouble.GreaterThan(SqlDouble, SqlDouble) Metoda

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia SqlDouble, aby określić, czy pierwsze jest większe niż sekunda.Compares two instances of SqlDouble to determine whether the first is greater than the second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean GreaterThan(System::Data::SqlTypes::SqlDouble x, System::Data::SqlTypes::SqlDouble y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean GreaterThan (System.Data.SqlTypes.SqlDouble x, System.Data.SqlTypes.SqlDouble y);
static member GreaterThan : System.Data.SqlTypes.SqlDouble * System.Data.SqlTypes.SqlDouble -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Function GreaterThan (x As SqlDouble, y As SqlDouble) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlDouble

Struktura SqlDouble.A SqlDouble structure.

y
SqlDouble

Struktura SqlDouble.A SqlDouble structure.

Zwraca

SqlBoolean True, jeśli pierwsze wystąpienie jest większe niż drugie wystąpienie.A SqlBoolean that is True if the first instance is greater than the second instance. W przeciwnym razie wartość False.Otherwise, False. Jeśli dowolne wystąpienie SqlDouble ma wartość null, Value SqlBoolean będzie Null.If either instance of SqlDouble is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Dotyczy

Zobacz też