SqlDouble.GreaterThanOrEqual(SqlDouble, SqlDouble) Metoda

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia SqlDouble, aby określić, czy pierwsze jest większe lub równe drugiemu.Compares two instances of SqlDouble to determine whether the first is greater than or equal to the second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean GreaterThanOrEqual(System::Data::SqlTypes::SqlDouble x, System::Data::SqlTypes::SqlDouble y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean GreaterThanOrEqual (System.Data.SqlTypes.SqlDouble x, System.Data.SqlTypes.SqlDouble y);
static member GreaterThanOrEqual : System.Data.SqlTypes.SqlDouble * System.Data.SqlTypes.SqlDouble -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Function GreaterThanOrEqual (x As SqlDouble, y As SqlDouble) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlDouble

Struktura SqlDouble.A SqlDouble structure.

y
SqlDouble

Struktura SqlDouble.A SqlDouble structure.

Zwraca

SqlBoolean True, jeśli pierwsze wystąpienie jest większe lub równe drugiemu wystąpieniu.A SqlBoolean that is True if the first instance is greater than or equal to the second instance. W przeciwnym razie wartość False.Otherwise, False. Jeśli dowolne wystąpienie SqlDouble ma wartość null, Value SqlBoolean będzie Null.If either instance of SqlDouble is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Dotyczy

Zobacz też