SqlDouble.IsNull Właściwość

Definicja

Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy to wystąpienie SqlDouble ma wartość null.Returns a Boolean value that indicates whether this SqlDouble instance is null.

public:
 property bool IsNull { bool get(); };
public bool IsNull { get; }
member this.IsNull : bool
Public ReadOnly Property IsNull As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli Value ma wartość null.true if Value is null. W przeciwnym razie wartość false.Otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa wartości null.For more information, see Handling Null Values.

Dotyczy

Zobacz też