SqlDouble.LessThan(SqlDouble, SqlDouble) Metoda

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia SqlDouble, aby określić, czy pierwsze jest mniejsze od drugiego.Compares two instances of SqlDouble to determine whether the first is less than the second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean LessThan(System::Data::SqlTypes::SqlDouble x, System::Data::SqlTypes::SqlDouble y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean LessThan (System.Data.SqlTypes.SqlDouble x, System.Data.SqlTypes.SqlDouble y);
static member LessThan : System.Data.SqlTypes.SqlDouble * System.Data.SqlTypes.SqlDouble -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Function LessThan (x As SqlDouble, y As SqlDouble) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlDouble

Struktura SqlDouble.A SqlDouble structure.

y
SqlDouble

Struktura SqlDouble.A SqlDouble structure.

Zwraca

SqlBoolean True, jeśli pierwsze wystąpienie jest mniejsze niż drugie wystąpienie.A SqlBoolean that is True if the first instance is less than the second instance. W przeciwnym razie wartość False.Otherwise, False. Jeśli dowolne wystąpienie SqlDouble ma wartość null, Value SqlBoolean będzie Null.If either instance of SqlDouble is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Dotyczy

Zobacz też