SqlDouble.MinValue Pole

Definicja

Stała reprezentująca minimalną możliwą wartość SqlDouble.A constant representing the minimum possible value of SqlDouble.

public: static initonly System::Data::SqlTypes::SqlDouble MinValue;
public static readonly System.Data.SqlTypes.SqlDouble MinValue;
 staticval mutable MinValue : System.Data.SqlTypes.SqlDouble
Public Shared ReadOnly MinValue As SqlDouble 

Wartość pola

Uwagi

Ta wartość to-1.79 E + 308This value is -1.79E+308

Dotyczy

Zobacz też