SqlDouble.Equality(SqlDouble, SqlDouble) Operator

Definicja

Wykonuje porównanie logiczne dla dwóch wystąpień SqlDouble, aby określić, czy są równe.Performs a logical comparison on two instances of SqlDouble to determine whether they are equal.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean operator ==(System::Data::SqlTypes::SqlDouble x, System::Data::SqlTypes::SqlDouble y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean operator == (System.Data.SqlTypes.SqlDouble x, System.Data.SqlTypes.SqlDouble y);
static member ( = ) : System.Data.SqlTypes.SqlDouble * System.Data.SqlTypes.SqlDouble -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Operator == (x As SqlDouble, y As SqlDouble) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlDouble

Struktura SqlDouble.A SqlDouble structure.

y
SqlDouble

Struktura SqlDouble.A SqlDouble structure.

Zwraca

true, jeśli dwie wartości są równe.true if the two values are equal. W przeciwnym razie wartość false.Otherwise, false.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora jest SqlDouble.Equals(SqlDouble, SqlDouble)The equivalent method for this operator is SqlDouble.Equals(SqlDouble, SqlDouble)

Dotyczy

Zobacz też