SqlDouble.Inequality(SqlDouble, SqlDouble) Operator

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia SqlDouble, aby określić, czy nie są równe.Compares two instances of SqlDouble to determine whether they are not equal.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean operator !=(System::Data::SqlTypes::SqlDouble x, System::Data::SqlTypes::SqlDouble y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean operator != (System.Data.SqlTypes.SqlDouble x, System.Data.SqlTypes.SqlDouble y);
static member op_Inequality : System.Data.SqlTypes.SqlDouble * System.Data.SqlTypes.SqlDouble -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Operator != (x As SqlDouble, y As SqlDouble) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlDouble

Struktura SqlDouble.A SqlDouble structure.

y
SqlDouble

Struktura SqlDouble.A SqlDouble structure.

Zwraca

SqlBoolean True, jeśli dwa wystąpienia nie są równe lub False, jeśli dwa wystąpienia są równe.A SqlBoolean that is True if the two instances are not equal or False if the two instances are equal. Jeśli dowolne wystąpienie SqlDouble ma wartość null, Value SqlBoolean będzie Null.If either instance of SqlDouble is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora jest SqlDouble.NotEquals(SqlDouble, SqlDouble)The equivalent method for this operator is SqlDouble.NotEquals(SqlDouble, SqlDouble)

Dotyczy

Zobacz też