SqlDouble.LessThanOrEqual(SqlDouble, SqlDouble) Operator

Definicja

Porównuje dwa wystąpienia SqlDouble, aby określić, czy pierwsze jest mniejsze niż lub równe drugiemu.Compares two instances of SqlDouble to determine whether the first is less than or equal to the second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean operator <=(System::Data::SqlTypes::SqlDouble x, System::Data::SqlTypes::SqlDouble y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean operator <= (System.Data.SqlTypes.SqlDouble x, System.Data.SqlTypes.SqlDouble y);
static member ( <= ) : System.Data.SqlTypes.SqlDouble * System.Data.SqlTypes.SqlDouble -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Operator <= (x As SqlDouble, y As SqlDouble) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlDouble

Struktura SqlDouble.A SqlDouble structure.

y
SqlDouble

Struktura SqlDouble.A SqlDouble structure.

Zwraca

SqlBoolean True, jeśli pierwsze wystąpienie jest mniejsze lub równe drugiemu wystąpieniu.A SqlBoolean that is True if the first instance is less than or equal to the second instance. W przeciwnym razie wartość False.Otherwise, False. Jeśli dowolne wystąpienie SqlDouble ma wartość null, Value SqlBoolean będzie Null.If either instance of SqlDouble is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora jest SqlDouble.LessThanOrEqual(SqlDouble, SqlDouble)The equivalent method for this operator is SqlDouble.LessThanOrEqual(SqlDouble, SqlDouble)

Dotyczy

Zobacz też