SqlDouble.Subtraction(SqlDouble, SqlDouble) Operator

Definicja

Operator odejmowania drugi operand SqlDouble od pierwszego.The subtraction operator the second SqlDouble operand from the first.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlDouble operator -(System::Data::SqlTypes::SqlDouble x, System::Data::SqlTypes::SqlDouble y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlDouble operator - (System.Data.SqlTypes.SqlDouble x, System.Data.SqlTypes.SqlDouble y);
static member ( - ) : System.Data.SqlTypes.SqlDouble * System.Data.SqlTypes.SqlDouble -> System.Data.SqlTypes.SqlDouble
Public Shared Operator - (x As SqlDouble, y As SqlDouble) As SqlDouble

Parametry

x
SqlDouble

Struktura SqlDouble.A SqlDouble structure.

y
SqlDouble

Struktura SqlDouble.A SqlDouble structure.

Zwraca

Wyniki operacji odejmowania.The results of the subtraction operation.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora jest SqlDouble.Subtract(SqlDouble, SqlDouble)The equivalent method for this operator is SqlDouble.Subtract(SqlDouble, SqlDouble)

Dotyczy

Zobacz też