SqlDouble.Parse(String) Metoda

Definicja

Konwertuje String reprezentację liczby do jej równoważnej liczbie zmiennoprzecinkowej podwójnej precyzji.Converts the String representation of a number to its double-precision floating point number equivalent.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlDouble Parse(System::String ^ s);
public static System.Data.SqlTypes.SqlDouble Parse (string s);
static member Parse : string -> System.Data.SqlTypes.SqlDouble
Public Shared Function Parse (s As String) As SqlDouble

Parametry

s
String

String, które mają być analizowane.The String to be parsed.

Zwraca

SqlDouble, która zawiera wartość reprezentowaną przez String.A SqlDouble that contains the value represented by the String.

Dotyczy

Zobacz też