SqlDouble.ToSqlByte Metoda

Definicja

Konwertuje tę strukturę SqlDouble na SqlByte.Converts this SqlDouble structure to SqlByte.

public:
 System::Data::SqlTypes::SqlByte ToSqlByte();
public System.Data.SqlTypes.SqlByte ToSqlByte ();
member this.ToSqlByte : unit -> System.Data.SqlTypes.SqlByte
Public Function ToSqlByte () As SqlByte

Zwraca

Struktura SqlByte, której Value jest równa Value tej struktury SqlDouble.A SqlByte structure whose Value equals the Value of this SqlDouble structure.

Dotyczy

Zobacz też