SqlDouble.ToSqlString Metoda

Definicja

Konwertuje tę strukturę SqlDouble na SqlString.Converts this SqlDouble structure to SqlString.

public:
 System::Data::SqlTypes::SqlString ToSqlString();
public System.Data.SqlTypes.SqlString ToSqlString ();
member this.ToSqlString : unit -> System.Data.SqlTypes.SqlString
Public Function ToSqlString () As SqlString

Zwraca

SqlString reprezentujący Value tego SqlDouble.A SqlString representing the Value of this SqlDouble.

Dotyczy

Zobacz też