SqlDouble.Zero Pole

Definicja

Reprezentuje wartość zerową, która może być przypisana do właściwości Value wystąpienia struktury SqlDouble.Represents a zero value that can be assigned to the Value property of an instance of the SqlDouble structure.

public: static initonly System::Data::SqlTypes::SqlDouble Zero;
public static readonly System.Data.SqlTypes.SqlDouble Zero;
 staticval mutable Zero : System.Data.SqlTypes.SqlDouble
Public Shared ReadOnly Zero As SqlDouble 

Wartość pola

Uwagi

Pole Zero jest stałą dla struktury SqlDouble.The Zero field is a constant for the SqlDouble structure.

Dotyczy

Zobacz też