SqlInt32.NotEquals(SqlInt32, SqlInt32) Metoda

Definicja

Wykonuje logiczne porównanie dwóch SqlInt32 parametrów, aby określić, czy nie są równe.Performs a logical comparison of the two SqlInt32 parameters to determine whether they are not equal.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean NotEquals(System::Data::SqlTypes::SqlInt32 x, System::Data::SqlTypes::SqlInt32 y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean NotEquals (System.Data.SqlTypes.SqlInt32 x, System.Data.SqlTypes.SqlInt32 y);
static member NotEquals : System.Data.SqlTypes.SqlInt32 * System.Data.SqlTypes.SqlInt32 -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Function NotEquals (x As SqlInt32, y As SqlInt32) As SqlBoolean

Parametry

x
SqlInt32

Struktura SqlInt32.A SqlInt32 structure.

y
SqlInt32

Struktura SqlInt32.A SqlInt32 structure.

Zwraca

SqlBoolean True, jeśli dwa wystąpienia nie są równe lub False, jeśli dwa wystąpienia są równe.A SqlBoolean that is True if the two instances are not equal or False if the two instances are equal. Jeśli dowolne wystąpienie SqlInt32 ma wartość null, Value SqlBoolean będzie Null.If either instance of SqlInt32 is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Dotyczy

Zobacz też